About the packing, moving and choices...

May 12, 2014


Most of you probably already know, but for those who don't, in the middle of May from mademoiselle I'm turning into a lady, because I'm moving from Saint Etienne, France to London, United Kingdom. 

Why would I leave France? - I guess that's the question I get most often in ask.fm lately, so I'll try to be comprehensive. The routine is one of the few things that are literally capable to kill me inside. Well, when you spent three years in the same place, the routine seemed to come naturally, without a notice - terrible and destructive. Like a real soldier I've tried to find a way out - I rearranged my apartment, stuck some glossy magazine pages on the wall to bring some chic, organised my wardrobe, then painted my hair, but nothing has changed. And then I realized - it was time for a change. A big change.

What will happen to my education? My education in France officially ended a few days ago with my last (hopefully forever) examination in art history. It was terrible. Anyways, after I got my bachelor's degree, my mission here is accomplished and I'm free to move on, wherever I want. (Okay, I'll probably study fashion journalism in London.)

Why London? Because this city is colorful, wide and dynamic. As I mentioned before, I like the variety, the madness, the dynamics and the constant movement. Furthermore, there is another reason, a little but deeper, I guess. For all these years I just couldn't feel the French language as mine. And the fact that what I want to do in future requires a free expression of thought on a piece of paper (and not only), checking constantly the conjugation of irregular verbs is just not an option for me. On the other hand, the English language is perfect. Not too difficult, sufficiently rich in words, nuances and expressions, and classy & stylish at the same time.

Why don't I return to Bulgaria? Because I just don't think that Bulgaria is the most appropriate stage for people dealing with fashion. Or at least I don't feel it like that. :)

The good sides about moving? Well, I haven't moved yet, so those shoud be all that excitement and impatience waiting for something new, interesting and unknown.

The bad sides about moving? Packing luggage! To put three years of your life in six suitcases and 1 backpack is a true heroism, believe me.

Am I gonna miss my city and France at all? Absolutely. Actually, I will miss the city not as a geographical area and the country itself, but rather the people and moments. Mornings in which I was always late for classes, all that "Excusez-moi, Madame!"-s, weekends with Gossip Girl, hanging out with friends, everything... After all, I have celebrated three birthdays of my life here! So, yes, I will miss everything a lot.

These are the questions I get most often in the recent weeks, so I hope I have clarified a little bit the picture now. Next week I plan to walk you through my city and my favorite places with some video footage. What do you think about that, cupcakes?


Повечето от вас навярно вече знаят, но за тези, които не знаят, от средата на Май месец от mademoiselle се превръщам в lady, защото сменям местонахождението си от Saint Etienne, Франция на Лондон, United Kingdom. (Всъщност, винаги ще си остана mademoiselle, това не подлежи на обсъждане.)

Защо ще си тръгваш от Франция? - май това е въпросът, който получавам най-често в ask.fm в последно време, затова ще се постарая да бъда изчерпателна.
Еднообразието е едно от малкото неща, които са в състояние да разбутат вътрешния ми баланс до такава степен, че да се изпари цялата ми муза, щастие и желание, и да изглежда сякаш това ще продължи завинаги. Е, когато прекарам три години на едно и също място, рутината сякаш си идва естествено, просто си се настанява там, хваща ме за гърлото и не дава изгледи да се разкара. Пренареждам апартамента си, лепя изрезки от списания по стените за шик, обновявам гардероба си, после боядисвам и косата си, но нищо не се променя. И тогава разбирам - дошло е време за промяна.

Какво ще стане с образованието ти? Образованието ми тук официално приключи преди няколко дни с последния ми (надявам се завинаги) изпит по история на изкуството. Беше ужасен. Но да не се отклонявам от въпроса - след като взех бакалавърската си степен, мисията ми е изпълнена и съм свободна да продължа напред, на където си пожелая. (Ще уча модна журналистика този път.)

Защо точно Лондон? Защото там е цветно, широко, динамично. Както споменах, харесвам разнообразието, лудницата, динамиката, постоянното движение. Освен това има и друга причина, по-дълбока, вероятно. За всичките тези години така и не можах да почувствам френския език като свой. А предвид факта, че това, с което искам да се занимавам, изисква свободното изразяване на мисълта върху лист хартия (и не само), да проверявам постоянно спрежението на неправилни глаголи просто не ме влече като опция. А английският език (поне за мен) е идеален. Не прекалено труден, достатъчно богат на думи, нюанси и изрази, и крещящ класа и стил, откъдето и да го погледнеш. 

Защо не се върнеш в България? Защото просто не смятам, че България е най-подходящата сцена за хората, занимаващи се с мода. Не че няма българи, реализирали се в тази сфера, просто считам, че родната ми държава не е моето място. Или поне не я чувствам като такова. :) 

Хубавите страни на преместването? Тъй като все още не съм се преместила, това ще да са вълнението, нетърпението и очакването на нещо интересно, ново и непознато.

Лошите страни на преместването? Опаковането на багаж! Да побереш три години от живота си в 5 сака, 1 куфар и раница си е истинско геройство, повярвайте ми. 

Ще ти липсва ли твоят град и Франция? Много. Всъщност, не толкова града като географска област или пък държавата сама по себе си, а по-скоро хората и моментите. Сутрините, в които не ми се ставаше за лекции и закъснявах, набързо измърмореното 'Екскюзе муа Мадам' под носа, уикендите с Gossip Girl, излизанията с приятели, всички недопити бири, които оставям... Все пак цели три рождени дни отпразнувах тук. Ще ми липсва всичко, определено.

Май това са въпросите, които най-често получавам през последните седмици, така че се надявам да съм изяснила малко картинката. Другата седмицата планирам да ви разходя из моя град и любимите ми места с малко видео кадри, какво ще кажете?

xoxo,

Mademoiselle S.

6 comments

  1. Oh wow! That's such a huge change! I hope you'll like london!

    x Angela
    www.bouncingbrunette.blogspot.com

    ReplyDelete
  2. Голяма стъпка, добър избор. Успехи и за напред!

    ReplyDelete
  3. nice post girl! im loving your blog! :) ♥♥♥

    follow me and i'll follow back :)

    visit my blog: http://czarinabear.blogspot.com/2014/05/p.html

    ReplyDelete
  4. London is great choice! You wont regret it! Good luck!!! :)

    anjage.blogspot.co.uk

    ReplyDelete
  5. Като изключим времето, Лондон ще ти хареса :) Welcome.
    x

    ReplyDelete

Thank you so much for your comments, they make me so happy!
You can email me at contact@stylebysavina.com for any general enquiries or just to connect. I do my best to reply as soon as I can.

- Savina x

© STYLE BY SAVINA All Rights Reserved.